0

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 I.  Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SKLEP WIELOBRANZOWY”ELDOM”SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS  MAREK CARIUS z siedzibą pl.Kościuszki 8, 77-400 Złotów za pośrednictwem sklepu internetowego http://eldomzlotow.maxelektro.pl/ oraz zasady i warunki świadczenia przez SKLEP WIELOBRANZOWY”ELDOM”SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS  MAREK CARIUS z siedzibą pl.Kościuszki 8, 77-400 Złotów usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Podane ceny zamieszczone przy danym Towarze są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 4. Produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 5. Klient może kontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej: eldomzlotow@maxelektro.pl
 • telefonicznie pod numerem tel.: 672 653 289, w godz. 9-17 w dni robocze
 • formularza kontaktowego http://eldomzlotow.maxelektro.pl/kontakt-do-nas/,
 • pisemnie na adres: SKLEP WIELOBRANZOWY”ELDOM”SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS  MAREK CARIUS, pl.Kościuszki 8, 77-400 Złotów
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript
  i cookies lub,
 • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
 • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 II. Definicje

 1. Hasło – ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.
 2. Klient - osoba fizyczna (w tym konsument) posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub zawarta może być Umowa sprzedaży na odległość.
 3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto (Konto Klienta) – zbiór danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień
  i zawieranych umów, z wykorzystaniem, którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 5. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.
 6. Punkt Odbioru – punkt Sprzedawcy stanowiący część jego sieci handlowej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym i/lub zawrzeć Umowę sprzedaży. Lista Punktów Odbioru jest wskazana na stronie internetowej www. https://www.maxelektro.pl/lista-sklepow/
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 8. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego na stronie Sklepu.
 9. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych pod adresem http://eldomzlotow.maxelektro.pl/
 10. Sklep – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy,
 11. Sprzedawca - SKLEP WIELOBRANZOWY”ELDOM”SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS  MAREK CARIUS , zwana/y dalej Sprzedawcą
 12. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość, za pośrednictwem Serwisu http://eldomzlotow.maxelektro.pl/

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych
  w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia
  i zaakceptowania przez Klienta i/lub na jego zlecenie formularza rejestracyjnego albo każdorazowo
  z chwilą korzystania z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania).
 3. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 4. Klient może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 5. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 6. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to, m. in.: imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj); numer telefonu.
 7. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: firmę oraz numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj); imię i nazwisko osoby do kontaktu; numer telefonu.
 8. Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się ze złożeniem oświadczeń następujących treści::
 1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zastania Klientem Sklepu;
 2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
 3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
 4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawca oraz informacji
  o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu;
 2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;
 5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
 6. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta Klienta. Oświadczenie
  o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta.
 2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

IV. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Przejdź do zamawiania". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Zamawiam
  i płacę”.
 3. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 11 999 PLN.
 4. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie
  z obsługą sklepu Sprzedawcy. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu Sprzedawcy pocztą elektroniczną (e-mail) dostępności zamówionego Towaru i przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawca, Konsument prześle oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedawcy o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 7. W przypadku "nietypowego" Towaru, którego Zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep Sprzedawcy może zażądać od klienta wpłaty zaliczki
  w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Podobnie w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi.
 8. Klient może anulować każde Zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Anulowanie zamówienia, nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nieodebraniu, Klient ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu Sprzedawcy, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.
 9. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez Sprzedawca oferta przestaje wiązać.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

V. Rezerwacja towaru

 1. Sprzedawca umożliwia dokonanie rezerwacji Towaru w wybranym Punkcie Odbioru celem dokonania zakupu w tym Punkcie. Złożenie rezerwacji możliwe jest po akceptacji Regulaminu
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi zawarcie umowy rezerwacji na trwałym nośniku w szczególności w formie elektronicznej, tj.: e-mail będący potwierdzeniem wpływu rezerwacji do Sklepu. ”. Wysłanie e-maila może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia rezerwacji.
  W przypadku, gdy w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania rezerwacji do Sklepu, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, rezerwacja może zostać anulowana przez Sprzedawcę.
 3. .Poprzez zawarcie umowy rezerwacji towaru Sprzedawca zapewnia, iż Towar będzie dostępny
  w wybranym Punkcie Odbioru przez ustalony okres czasu. W przypadku rezerwacji Towaru umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym Punkcie Odbioru. Dokonanie rezerwacji towaru nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Umowa rezerwacji Towaru nie nakłada na Kupującego żadnych obowiązków. Kupujący może w każdym czasie odstąpić od umowy rezerwacji przekazując swoje oświadczenie Sprzedającemu w dowolny sposób.
 5. Rezerwacji można dokonać poprzez: http://eldomzlotow.maxelektro.pl/
 6. W przypadku braku dostępności Towaru umowa rezerwacji nie może zostać zawarta.
 7. Umowa rezerwacji zostaje zrealizowana przez zawarcie umowy sprzedaży przez Kupującego w Punkcie Odbioru w terminie rezerwacji. W przypadku braku odbioru Towaru w terminie rezerwacji umowa rezerwacji ulega rozwiązaniu.

VI. Realizacja zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Niemniej Sklep Sprzedawcy,
  w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli Klient nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep Sprzedawca może anulować Zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka".
 4. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 6. W przypadku wyboru rodzaju dostawy "Dostawa z Wniesieniem", dostawa obejmuje wniesienie Towaru do czwartego piętra budynku mieszkalnego i obejmuje wniesienie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 7. W przypadku wyższych pięter budynku bez windy, koszt ustalany jest indywidualnie z obsługą sklepu Sprzedawca.
 8. Z uwagi na niestandardowe gabaryty chłodziarek typu „Side by Side” konieczne są warunki umożliwiające ich wniesienie oraz w niektórych przypadkach pomoc przy wniesieniu.
 9. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 10. Termin realizacji zamówienia:
 1. w przypadku Towarów dostępnych w sklepie Sprzedawca, zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych;
 2. w przypadku wyboru opcji "Dostawa z Wniesieniem", dostawy odbywają się tylko po wcześniejszym telefonicznym, bądź e-mailowym ustaleniu daty przez Sprzedawcę lub jego pracowników, a termin realizacji zamówienia od momentu jego skompletowania nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych;
 3. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 21 dni;
 4. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 21 dni.
 1. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 21 dni, Klient może anulować Zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 2. W wypadku braku Towaru u dostawcy, Sklep Sprzedawcy zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta e-mailem wysłanym na podany przez niego adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Sklep Sprzedawcy zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny,
  a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Klient zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Klienta przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 4. W przypadku odbioru osobistego, Klient jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego od Sprzedawcy.

VII. Sposób i termin zapłaty

 1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w siedzibie Sprzedawcy w dniu odbioru.
 2. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący wyłącznie Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać wysłane Sprzedawcy, (m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu),dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a)   wiadomością e-mail, na adres: eldomzlotow@maxelektro.pl

b)   w formie pisemnej, na adres:  SKLEP WIELOBRANZOWY”ELDOM”SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS  MAREK CARIUS, pl.Kościuszki 8, 77-400 Złotów

d)   Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli
o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o::
 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sprzedawcy lub danego Punktu Odbioru. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływemna adres: SKLEP WIELOBRANZOWY”ELDOM”SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS  MAREK CARIUS, pl.Kościuszki 8, 77-400 Złotów
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania              z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. W chwili odstąpienia od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

IX. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj.: dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Produkty oferowane
  w sklepie Sprzedawcy posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę Sklepu Internetowego.
 4. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
 1. imię i nazwisko;
 2. numer zamówienia;
 3. opis wady Towaru (protokół szkody);
 4. datę zakupu;
 5. zdjęcia uszkodzenia towaru.
 1. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: eldomzlotow@maxelektro.pl, telefonicznie pod nr telefonu 672 653 289 lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 5. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt Sprzedawcy.
  W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

XI. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 2. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go
  w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail: . Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2018r.

 

Nasi producenci

3D RUDDER
4SWISS
A4TECH
ACER
ADLER
AMAZFIT
Amica
AQUAPHOR
ARKAS
ART
ASUS
AWTOOLS
BABYLISS
BECKER
BEGOOD
BEKO
Bissell
BLANCO
BLAUPUNKT
BLEBOX
BLUEAIR
Bosch
BRAUN
BREVILLE
BRITA
CANDY
CAT
CECOTEC
CHICCO
COBI
CONCEPT
DEDRA
DEZAL
DE LONGHI
DYNAXO
ECOVACS
Electrolux
ELICA
EMMERSON
EPSON
ESHARK
EVOREI
FABER
FALMEC
FAMAS
FERGUSON
FIAT
FIELDMANN
FISKARS
FOODSAVER
FOREVER
FRANKE
GARDENA
GARETT
GARMIN
GERLACH
GOODRAM
GORENJE
GOTIE
GREEN CELL
GRUNDIG
HIRO
HISENSE
HITACHI
HOOVER
HP
HUAWEI
IIYAMA
Indesit
INSINKERATOR
IROBOT
KALORIK
KARCHER
KAWASAKI
KENWOOD
KERNAU
KIANO
King Mount
KLEEN
KUVINGS
LAFE
LEGO
LEIFHEIT
LENOVO
LG
LIBOX
LIONELO
LOGITECH
LUDWIK
LUXPOL
MAMIBOT
MANTA
MAXCOM
MEDIVON
MEIZU
MELITTA
MESKO
MODECOM
MOSER
MOTOROLA
MOTUS
MPM
NAVITEL
NENO
NIVONA
NOKIA
NORTON
NOVEEN
ONE FOR ALL
OPTI
OPTIMUM
ORAL-B
ORNO
PADMATE
PANASONIC
PAUL NEUHAUS
PHILIPS
PLATINET
POLAR
PROMILER
PURON
PYRAMIS
RAVANSON
REALME
REMINGTON
RETLUX
RIDER
RITTER
ROBOROCK
SAECO
SAMSUNG
SBOX
SCANPART
SCARLETT
SENCOR
SETTY
SHARP
SIEMENS
SKATEFLASH
SMARTGPS
SMEG
SPRINGOS
STADLER FORM
SUNONE
TCL
TECHNISAT
TEFAL
TELKOM-TELMOR
TENDA
TESCOMA
THOMSON
TK LIGHTING
TOSHIBA
TP-LINK
TRACER
UNITED
Varta
VELGE
VILEDA
VIRONE
VORDON
WAHL
WEBER
WHIRLPOOL
WIKO
WORWO
XBLITZ
XENIC
XIAOMI
ZEEGMA
ZELMER
Zuma Line